Anti-Discriminatiebeleid werkgroep NL BV

NBBU model
Anti-discriminatie beleid bij de werving en selectie
Algemeen uitgangspunt
De bedrijfsvoering van Werkgroep.NL Contracting B.V. is er op gericht om werkzoekenden een
eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele
gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.
Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend
worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn.
Doel
Het doel van dit beleid is om jegens de medewerkers en derden duidelijk en transparant te zijn
over:
1. Wat Werkgroep.NL Contracting B.V. verstaat onder discriminatie/ discriminerende
verzoeken;
2. Wat het standpunt is van Werkgroep.NL Contracting B.V. ten opzichte van discriminatie/
discriminerende verzoeken;
3. Handelen door de medewerkers:
a. Wat van de medewerkers wordt verwacht hoe zij handelen tijdens hun
werkzaamheden, met name bij de werkzaamheden (ter ondersteuning van de
bedrijfsactiviteiten) rondom de werving en selectie;
b. Waar de medewerker terecht kan voor overleg en/ of een melding;
4. Verantwoordelijkheden van de werkgever.
1. Definitie discriminatie
Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen
personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-,
politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.
Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van
opdrachtgevers om bij de werving en selectie onderscheid tussen personen te maken op basis
van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie.
2. Standpunt van Werkgroep.NL Contracting B.V.
a. Werkgroep.NL Contracting B.V. wijst iedere vorm van discriminatie af.
b. Verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met
bepaalde criteria worden uitsluitend gehonoreerd indien er sprake is van objectieve
rechtvaardiging.
Er is sprake van objectieve rechtvaardiging als het selecteren op de verzochte criteria:
 Een legitiem doel dient. Dit houdt in dat er een goede -functie gerelateerde- reden
is om bij de werving en selectie te selecteren op betreffende criteria (een
voorbeeld van een legitiem doel is veiligheid);
NBBU model anti-discriminatie beleid, oktober 2018 (FD)
 Resulteert in het bereiken van het legitieme doel, het middel is geschikt om het
doel te bereiken;
 In redelijke verhouding staat tot het doel, er is sprake van proportionaliteit ten
opzichte van het doel;
 Noodzakelijk is omdat er geen andere, minder onderscheid makende manier is
om het doel te bereiken, er wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium.
c. Werkgroep.NL Contracting B.V. tolereert niet dat de medewerkers discriminerend
worden bejegend door derden. Onder medewerkers wordt hier tevens verstaan de
werknemers die werkzaamheden verrichten onder leiding en toezicht van een inlener.
3. Handelen door de medewerkers
a. De medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken
van opdrachtgevers met een discriminatoir karakter, dergelijke verzoeken te herkennen
en er zorg voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend.
b. Indien de medewerker twijfelt over het al dan niet aanwezig zijn van een objectieve
rechtvaardiging bij een verzoek van een opdrachtgever om bij de werving en selectie
rekening te houden met bepaalde criteria, of vragen heeft hoe een verzoek af te
handelen, kan de medewerker voor overleg terecht bij mevrouw Z. Falak.
c. Indien de medewerker discriminatie signaleert en het aan de orde wil stellen,
misstanden of wangedrag wil melden en/ of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft,
kan de medewerker terecht bij mevrouw Z. Falak. Indien dit niet leidt tot een voor de
medewerker afdoende resultaat kan de medewerker terecht bij de directeur G. Caliskan.
4. Verantwoordelijkheden van werkgever
Werkgroep.NL Contracting B.V. is verantwoordelijk voor:
a. Het creëren van een veilig werkklimaat waar men elkaar met respect bejegent, er ruimte
is voor constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en
aangepakt wordt;
b. De kenbaarheid en implementatie van onderhavig antidiscriminatiebeleid. Hieronder
wordt onder meer verstaan het er voor zorgdragen dat de medewerkers:
 geïnformeerd zijn over en vertrouwd zijn met het beleid. Dit wordt gerealiseerd
door kennis te nemen van dit document.
 goede instructies hebben gekregen hoe discriminatie en discriminerende
verzoeken te herkennen. Dit wordt gerealiseerd door hierover zonodig met elkaar
in gesprek te gaan.
 voorbereid zijn op de situatie dat zij worden geconfronteerd met een discriminatoir
verzoek en weten op welke manier zij het gesprek met opdrachtgevers kunnen
voeren en keren. Dit wordt gerealiseerd door hierover zonodig met elkaar in
gesprek te gaan.
a. De evaluatie en bijstelling van onderhavig beleid.

werkgroep®NL Contracting BV

Europa biedt een schat aan ervaring en arbeidspotentieel. Het is echter wel belangrijk om vraag en aanbod effectief aan elkaar te koppelen. Dat is waar werkgroep®NL Contracting BV al jaren mee scoort.

Openingstijden

• Maandag      : 09.00 - 18.00 uur
• Dinsdag        : 09.00 - 18.00 uur
• Woensdag    : 09.00 - 18.00 uur
• Donderdag   : 09.00 - 18.00 uur
• Vrijdag           : 09.00 - 18.00 uur
• Zaterdag       : 13.00 - 18.00 uur
• Zondag         : 13.00 - 18.00 uur

Operational Manager

Name: Zrinka Falak
Phone: 0168 - 358051
E-mail : zfalak@werkgroep.nl

Per direct

1e Pijpfitters
Gecertificeerde Lassers G6

Anti-Discriminatiebeleid - klik hier